070 - 277 33 74, 070 - 885 08 39

Drogpolicy

KSG Spårteknik AB vill verka för en säker och nykter arbetsplats.

KSG Spårteknik AB använder drogtester i de fall  resp. arbetsställe så kräver. Test kan ske såväl vid nyanställning som under löpande anställning.

Företaget accepterar inte att anställda missbrukar alkohol eller andra droger. Onykterhet och drogmissbruk omöjliggör en god arbetsmiljö och ökar riskerna för skador och olycksfall. Missbruk skapar otrivsel och försämrade relationer och detta påverkar våra tjänsters kvalitet.

Det är närmaste chefs ansvar att på arbetsplatsen uppmärksamma missbruk och se till att företagets drogpolicy tillämpas.

Alla anställda har ett medmänskligt ansvar. Att skydda en arbetskamrat genom att förneka eller dölja alkohol- eller drogproblem är falsk solidaritet, som ofta fördröjer effektiv och snabb hjälp. En medarbetare som är påverkad får inte vistas på arbetsplatsen utan skall avvisas på ett betryggande sätt.

VD har tillsammans med företagshälsovården ett administrativt ansvar för att en behandlingsplan görs upp. Närmaste chef och facklig representant deltar i de diskussioner som föregår en behandlingsplans upprättande. Ingen skall förlora sin anställning om han/hon medverkar i en rehabilitering i syfte att bli drogfri. Om vederbörande inte vill delta i en behandlingsplan eller avbryter behandlingsplanen kan saklig grund för uppsägning föreligga.

KSG Spårteknik AB följer huvudentreprenörens drogpolicy i de fall vi arbetar som inhyrd resurs eller UE, detta förutsätter att detta inte inskränker i KSG Spårteknik AB värderingar eller drogpolicy.